[PATCH v11 15/17] OvmfPkg: CI: use ubuntu-22.04 vm_image (Linux only)


Oliver Steffen
 

Switch over to ubuntu-22.04 as the vm_image for Linux CI jobs. The
previously used ubuntu-18.04 which is not available anymore since
Dec 1st 2022.

Signed-off-by: Oliver Steffen <osteffen@...>
Reviewed-by: Michael Kubacki <michael.kubacki@...>
---
OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml b/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml
index 85be431ca5e7..1cf9bdf8b9c2 100644
--- a/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml
+++ b/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml
@@ -22,7 +22,7 @@ jobs:
- job: Platform_CI
variables:
package: 'OvmfPkg'
- vm_image: 'ubuntu-18.04'
+ vm_image: 'ubuntu-22.04'
should_run: true
run_flags: "MAKE_STARTUP_NSH=TRUE QEMU_HEADLESS=TRUE"

--
2.39.0


Yao, Jiewen
 

Acked-by: Jiewen Yao <Jiewen.yao@...>

-----Original Message-----
From: devel@edk2.groups.io <devel@edk2.groups.io> On Behalf Of Oliver
Steffen
Sent: Tuesday, January 17, 2023 1:41 AM
To: devel@edk2.groups.io
Cc: Andrew Fish <afish@...>; Ard Biesheuvel
<ardb+tianocore@...>; Feng, Bob C <bob.c.feng@...>; Bi,
Dandan <dandan.bi@...>; Gerd Hoffmann <kraxel@...>;
Wang, Jian J <jian.j.wang@...>; Yao, Jiewen <jiewen.yao@...>;
Justen, Jordan L <jordan.l.justen@...>; Leif Lindholm
<quic_llindhol@...>; Gao, Liming <gaoliming@...>;
Kinney, Michael D <michael.d.kinney@...>; Michael Kubacki
<mikuback@...>; Ni, Ray <ray.ni@...>; Sami
Mujawar <sami.mujawar@...>; Sean Brogan
<sean.brogan@...>; Chen, Christine <yuwei.chen@...>;
Pawel Polawski <ppolawsk@...>; chris.fernald@...; Oliver
Steffen <osteffen@...>; Kubacki, Michael
<michael.kubacki@...>
Subject: [edk2-devel] [PATCH v11 15/17] OvmfPkg: CI: use ubuntu-22.04
vm_image (Linux only)

Switch over to ubuntu-22.04 as the vm_image for Linux CI jobs. The
previously used ubuntu-18.04 which is not available anymore since
Dec 1st 2022.

Signed-off-by: Oliver Steffen <osteffen@...>
Reviewed-by: Michael Kubacki <michael.kubacki@...>
---
OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml
b/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml
index 85be431ca5e7..1cf9bdf8b9c2 100644
--- a/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml
+++ b/OvmfPkg/PlatformCI/.azurepipelines/Ubuntu-GCC5.yml
@@ -22,7 +22,7 @@ jobs:
- job: Platform_CI
variables:
package: 'OvmfPkg'
- vm_image: 'ubuntu-18.04'
+ vm_image: 'ubuntu-22.04'
should_run: true
run_flags: "MAKE_STARTUP_NSH=TRUE QEMU_HEADLESS=TRUE"

--
2.39.0