[PATCH v1 1/2] MdeModulePkg: Add EDKII_PCI_DEVICE_PPI definition


Maciej Czajkowski
 

REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=3907

This commit introduces EDKII_PCI_DEVICE_PPI. The purpose of this PPI is
to provide a way of accessing PCI devices to drvice drivers such as
NvmExpressPei or AhciPei.

Cc: Hao A Wu <hao.a.wu@...>
Cc: Ray Ni <ray.ni@...>
Cc: Liming Gao <gaoliming@...>
Signed-off-by: Maciej Czajkowski <maciej.czajkowski@...>
---
MdeModulePkg/Include/Ppi/PciDevice.h | 32 ++++++++++++++++++++
MdeModulePkg/MdeModulePkg.dec | 3 ++
2 files changed, 35 insertions(+)

diff --git a/MdeModulePkg/Include/Ppi/PciDevice.h b/MdeModulePkg/Include/Ppi/PciDevice.h
new file mode 100644
index 000000000000..3e391c61f6d9
--- /dev/null
+++ b/MdeModulePkg/Include/Ppi/PciDevice.h
@@ -0,0 +1,32 @@
+/** @file
+
+ Copyright (c) 2022, Intel Corporation. All rights reserved.<BR>
+ SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-Patent
+
+**/
+
+#ifndef _EDKII_PCI_DEVICE_PPI_H_
+#define _EDKII_PCI_DEVICE_PPI_H_
+
+#include <Protocol/PciIo.h>
+#include <Protocol/DevicePath.h>
+
+///
+/// Global ID for the EDKII_PCI_DEVICE_PPI_GUID.
+///
+#define EDKII_PCI_DEVICE_PPI_GUID \
+ { \
+ 0x1597ab4f, 0xd542, 0x4efe, { 0x9a, 0xf7, 0xb2, 0x44, 0xec, 0x54, 0x4c, 0x0b } \
+ }
+
+///
+/// PCI Device PPI structure.
+///
+typedef struct {
+ EFI_PCI_IO_PROTOCOL PciIo;
+ EFI_DEVICE_PATH_PROTOCOL *DevicePath;
+} EDKII_PCI_DEVICE_PPI;
+
+extern EFI_GUID gEdkiiPeiPciDevicePpiGuid;
+
+#endif
diff --git a/MdeModulePkg/MdeModulePkg.dec b/MdeModulePkg/MdeModulePkg.dec
index 2bcb9f9453af..7d989108324a 100644
--- a/MdeModulePkg/MdeModulePkg.dec
+++ b/MdeModulePkg/MdeModulePkg.dec
@@ -509,6 +509,9 @@ [Ppis]
## Include/Ppi/NvmExpressPassThru.h
gEdkiiPeiNvmExpressPassThruPpiGuid = { 0x6af31b2c, 0x3be, 0x46c1, { 0xb1, 0x2d, 0xea, 0x4a, 0x36, 0xdf, 0xa7, 0x4c } }

+ ## Include/Ppi/PciDevice.h
+ gEdkiiPeiPciDevicePpiGuid = { 0x1597ab4f, 0xd542, 0x4efe, { 0x9a, 0xf7, 0xb2, 0x44, 0xec, 0x54, 0x4c, 0x0b } }
+
## Include/Ppi/CapsuleOnDisk.h
gEdkiiPeiCapsuleOnDiskPpiGuid = { 0x71a9ea61, 0x5a35, 0x4a5d, { 0xac, 0xef, 0x9c, 0xf8, 0x6d, 0x6d, 0x67, 0xe0 } }
gEdkiiPeiBootInCapsuleOnDiskModePpiGuid = { 0xb08a11e4, 0xe2b7, 0x4b75, { 0xb5, 0x15, 0xaf, 0x61, 0x6, 0x68, 0xbf, 0xd1 } }
--
2.27.0.windows.1

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.
Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.

Join devel@edk2.groups.io to automatically receive all group messages.