[PATCH v1 0/1] CryptoPkg: Add flags for IntrinsicLib


Matthew Carlson
 

Small patch series that fixes a bugzilla.

Ref: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=2821

Cc: Jiewen Yao <jiewen.yao@...>
Cc: Jian J Wang <jian.j.wang@...>
Cc: Xiaoyu Lu <xiaoyux.lu@...>
Cc: Guomin Jiang <guomin.jiang@...>
Cc: devel@edk2.groups.io

Matthew Carlson (1):
CryptoPkg: Added CC flags for ARM on IntrinsicLib

CryptoPkg/Library/IntrinsicLib/IntrinsicLib.inf | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)

--
2.30.1.windows.1

Join devel@edk2.groups.io to automatically receive all group messages.