[PATCH] MdeModulePkg/Mem: Memory paging related attributes must be separated from others


Malgorzata Kukiello <jacek.kukiello@...>
 

REF:https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=2982

During a recent change (bda18f5ed04f5317ab2bdc9da4530c078b33cc63) that changed
the way memory attributes are handled it affected a function in Page.c that
would clear all memory attributes even security related ones

Signed-off-by: Malgorzata Kukiello <jacek.kukiello@intel.com>
---
MdeModulePkg/Core/Dxe/Mem/Page.c | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/MdeModulePkg/Core/Dxe/Mem/Page.c b/MdeModulePkg/Core/Dxe/Mem/Page.c
index 2c2c9cd6c3..9254afb92b 100644
--- a/MdeModulePkg/Core/Dxe/Mem/Page.c
+++ b/MdeModulePkg/Core/Dxe/Mem/Page.c
@@ -1933,7 +1933,7 @@ CoreGetMemoryMap (
MemoryMapEnd = MemoryMap;
MemoryMap = MemoryMapStart;
while (MemoryMap < MemoryMapEnd) {
- MemoryMap->Attribute &= ~(UINT64)EFI_MEMORY_ATTRIBUTE_MASK;
+ MemoryMap->Attribute &= ~(UINT64)EFI_MEMORY_ACCESS_MASK;
MemoryMap = NEXT_MEMORY_DESCRIPTOR (MemoryMap, Size);
}
MergeMemoryMap (MemoryMapStart, &BufferSize, Size);
--
2.18.0.windows.1

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Sowackiego 173 | 80-298 Gdask | Sd Rejonowy Gdask Pnoc | VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapita zakadowy 200.000 PLN.
Ta wiadomo wraz z zacznikami jest przeznaczona dla okrelonego adresata i moe zawiera informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomoci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwae jej usunicie; jakiekolwiek przegldanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.

Join devel@edk2.groups.io to automatically receive all group messages.